دانشکده مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی شریف

  اساتید و کارمندان

مشخصات و زمینه های علمی و تحقیقاتی

 

  نام خانوادگی و نام زمینه های علمی و تحقیقاتی
سید تقی اخوان نیاکی

تئوری احتمالات کاربردی ،  شبیه سازی سیستمهای گسسته پیشامد، کنترل کیفیت چند متغیره ، آمار کاربردی

آدرس وب استاد

استاد - دکتری
تلفن: 66165740
niaki@sharif.edu
عبدالحمید اشراق نیای جهرمی

مطالعه حرکت ، اندازه گیری کار و زمان ، پایایی سیستمها ، بهره وری سیستمها.

آدرس وب استاد

دانشیار - دکتری
تلفن: 66165705
eshragh@sharif.edu
محمدرضا اکبری جوکار

مدیریت زنجیره عرضه ، لجستیک ، برنامه ریزی و طراحی تسهیلات

آدرس وب استاد

 

استاد – دکتری
تلفن: 66165742
reza.akbari@sharif.edu
محمد هادی چمران

طراحی سیستمهای حقوق و دستمزد ، سیستمهای تشویقی و پاداش ، مدیریت عمومی ، ساختار سازمانی ، اقتصاد خرد و کلان ، مدیریت منابع انسانی

آدرس وب استاد

استادیار – دکتری
تلفن: 66165707
chamran@sharif.edu
رسول حجی

کنترل موجودی  II، کنترل تولید ، تئوری صف و فرایندهای تصادفی . کنترل موجودی پیشرفته

آدرس وب استاد

استاد – دکتری
تلفن: 66165708
haji@sharif.edu
علیرضا حجی

کنترل تولید و موجودی ، مدیریت پروژه ، فرایندهای تصادفی ، طراحی سیستمهای عملیاتی و مکانبزه ، سیستمهای صف و بررسی فنی و اقتصادی طرحها

آدرس وب استاد

دانشیار – دکتری
تلفن: 66165704
ahaji@sharif.edu

 معاون تحصيلات تكميلي

ناصر سلماسی

تئوری توالی عملیات- داده کاوی- تحقیق در عملیات کاربردی- تکنولوژی اطلاعات

آدرس وب استاد

دانشیار – دکتری
تلفن: 66165738
nsalmasi@sharif.edu

سرپرست سايت دانشكده

شهرام شادرخ

مدیریت پروژه- زمان بندی پروژه- تحقیق در عملیات کاربردی

آدرس وب استاد

دانشیار – دکتری
تلفن: 66165741
shadrokh@sharif.edu

 معاون دانشجويي

حسن شوندی

سیستم های اطلاعاتی مدیریت- تئوری فازی – تحقیق در عملیات کاربردی – مدل های کمی و تصمیم گیری در بازاریابی- مدل های جانمایی و تخصیص – مدل های قیمت گذاری و مدیریت درامد 

آدرس وب استاد

دانشیار – دکتری
تلفن: 66165711
Shavandi@sharif.edu

معاون پ‍ژوهشي

کورش عشقی

تئوری گراف ، بهینه سازی ترکیبی ، برنامه ریزی ریاضی

آدرس وب استاد

استاد – دکتری
تلفن: 66165712
eshghi@sharif.edu

رئيس دانشكده

ژوبین غیور

 ملاحظات فاکتورهای انسانی در طراحی سیستمهای صنعتی ، تحلیل اقتصادی طرحها، کنترل و مدیریت پروژه 

آدرس وب استاد

مربی – کارشناسی
تلفن: 66165713
ghayoor@sharif.edu

 معاون آموزشي

فرهاد قاسمی طاری

استقرار و چیدمان تسهیلات ، برنامه ریزی تولید ، تئوری عملیات ساخت ، مدیریت پروژه ، برنامه ریزی ریاضی کاربردی ، ایمنی سیستمها

آدرس وب استاد

دانشیار – دکتری
تلفن: 66165714
ghasemi@sharif.edu
فریدون کیانفر

برنامه ریزی ریاضی ، کنترل کیفیت ،  زمانبندی و توالی عملیات ساخت

آدرس وب استاد

استاد - دکتری
تلفن: 66165715
kianfar@sharif.edu
فرهاد کیانفر

 سیتمهای پویا  ،  تحلیل سیستمها ، برنامه ریزی ریاضی و برنامه ریزی اقتصادی 

آدرس وب استاد

استاد – دکتری
تلفن: 6616-5716
fkianfar@sharif.edu
هاشم محلوجی

شبیه سازی سیستمهای گسسته پیشامد ، تحلیل  آماری ، طراحی آزمایشها و پایابی

آدرس وب استاد

استاد – دکتری
تلفن: 66165717
mahlooji@sharif.edu
محمد مدرس یزدی

تحقیق در عملیات ، مدیریت زنجیره عرضه

آدرس وب استاد

استاد – دکتری
تلفن: 66165719
modarres@sharif.edu
مصطفی مصطفوی

اقتصاد مهندسی و آنالیز هزینه ها ،  برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری ، برنامه ریزی آرمانی ، برنامه ریزی اعداد صحیح                   

آدرس وب استاد

استادیار – کارشناسی ارشد
تلفن: 66165718
mostafavi@sharif.edu
عباس مظفر

اندازه گیری کار و مطالعه حرکت زمان ، اقتصاد مهندسی 

آدرس وب استاد

مربی – کارشناسی
تلفن: 66165720
mozaffar@sharif.edu
محمود هوشمند

طراحی و تولید به کمک کامپیوتر ، طراحی سیستمهای تولید اتوماتیک ، روشهای تولید . شبیه سازی سیستم های تولیدی

آدرس وب استاد

استاد  – دکتری
تلفن: 66165721
hoshmand@sharif.edu

سرپرست ارتباط با صنعت

اساتید بازنشسته مهندس علی عبدالهی فر
دكتر موسی خالصی زاده
دكتر محمد رضا صفائیه
کارمندان فیروزه بهمردی
شروین ریشهری
عذرا فلاح
فاطمه امیدی
سکینه اصغری
رحمت خوشدل
محمد رزاقی
سلیمان رجب خواه
خانه >
 اساتید و کارمندان