English   فارسی
امروز: سه شنبه 6 مهر 1400

نام فرآیند: معرفی به استادشرح مختصر فرآیند و مراکز درگیر در فرآیند

این فرآیند در نیمسال پایانی و در واقع ترم فارغ التحصیلیِ دانشجو قابل اخذ است و درخواست دانشجو تنها برای یک درس توسط کمیسیون موارد خاص بررسی و در مورد آن ارائه نظر خواهد شد.unload